Privaatsuspoliitika

Andmekaitsepoliitika

Suur tänu, et külastasite meie veebilehte. Seadusjärgsete andmekaitse sätete järgimine on meile eriti tähtis. Käesoleva andmekaitsepoliitika eesmärk on teavitada teid veebisaidi kasutajana isikuandmete töötlemise olemusest, ulatusest ja eesmärgist ning teie olemasolevatest õigustest, tingimusel et teid peetakse Andmesubjektiks, nagu on määratletud üldkäsiraamatu artikli 4 lõikes 1. Andmekaitse määrus. Järgmine andmekaitsepoliitika on juba võtnud arvesse uusi arenguid kooskõlas üldise andmekaitse määrusega (GDPR), mida kohaldatakse alates 25.5.2018

1. Kontroller

Seda veebisaiti ja pakutavaid teenuseid haldab
Weleda Eesti (Frend Trade OÜ) 
Tänassilma tee 17-13, Tänassilma, Harjumaa, Eesti 

Tel.:  +372 6555 111
Email: [email protected] 
Website: www.weleda.ee

 

2. Üldinformatsioon

Oleme loonud veebisaidi nii, et saaksime koguda nii vähe andmeid kui võimalik. Põhimõtteliselt on võimalik külastada meie veebisaiti ilma isikuandmeid sisestamata. Isikuandmete töötlemine on vajalik ainult siis, kui otsustate teatud teenuseid kasutada (nt kontakti vormi kasutamine). Seda tehes veendume alati, et töötleme teie isikuandmeid ainult vastavalt teie poolt antud õiguslikule alusele või nõusolekule. Me järgime üldise andmekaitse määruse (GDPR) sätteid, mida kohaldatakse alates 25.5.2018.

3. Määratlus

Vastavalt GDPR-le määratletakse käesolevas andmekaitsepoliitikas kasutatud terminid järgmiselt:

"Isikuandmed" - igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (edaspidi "andmesubjekt") kohta; identifitseeritav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt identifitseerida, eelkõige viidates sellisele identifikaatorile nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, veebi identifikaator või üks või mitu füüsikalist, füsioloogilist, selle füüsilise isiku geneetiline, vaimne, majanduslik, kultuuriline või sotsiaalne identiteet;

töötlemine - igasugune toiming või toimingute kogum, mis toimub isikuandmete või isikuandmete kogumitega automatiseeritud või mitte, näiteks kogumine, salvestamine, organiseerimine, struktureerimine, ladustamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, konsulteerimine, kasutamine , avaldamine edastamise, levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise, ühitamise või kombinatsiooni, piirangute, kustutamise või hävitamise teel;


Salvestatud isikuandmete märgistamise "töötlemise piiramine" eesmärgiga piirata nende töötlemist tulevikus;


"pseudonümisatsioon" - isikuandmete töötlemine selliselt, et isikuandmeid ei saa enam konkreetsele andmesubjektile omistada ilma täiendava teabe kasutamiseta, tingimusel et sellist lisateavet hoitakse eraldi ja nende suhtes kohaldatakse tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagama, et isikuandmeid ei seata tuvastatud või tuvastatavale füüsilisele isikule;

"Vastutav töötleja" - füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või muu organ, kes üksikisikute või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võidakse vastutava töötleja või tema määramise erikriteeriumid ette näha liidu või liikmesriigi õiguses;


"Töötleja" - füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

"Saaja" - füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või muu asutus, kellele isikuandmeid avalikustatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmandate isikutega või mitte. Siiski ei loeta saajaks ametiasutusi, kes võivad saada isikuandmeid konkreetse küsitluse raames liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt; nende andmete töötlemine nende ametiasutuste poolt vastab kohaldatavatele andmekaitse-eeskirjadele töötlemise eesmärkide kohaselt;


"Kolmas isik" - füüsiline või juriidiline isik, avalik-õiguslik asutus, asutus või asutus, mis ei ole andmesubjekt, vastutav töötleja, töötleja ja isikud, kes on vastutava töötleja või töötleja otseses alluvuses volitatud töötlema isikuandmeid;


andmesubjekti "nõusolek" tähendab mis tahes vabalt antud, konkreetset, informeeritud ja üheselt mõistetav andmiku andmesubjekti soovidele, mille kaudu ta avaldusega või selgesõnalise jaatavaga teatab kokkuleppest temaga seotud isikuandmete töötlemisega või temaga;

4. Nõusolek

Kui külastate meie veebisaiti, kogume mõnikord teie kohta teatavaid isikuandmeid. Nõuame teie nõusolekut. See toimub eelkõige meie dialoogis ja teeninduspiirkonnas, kui kontaktisik toimub kontakti vormis, tellitakse uudiskirja, kui küsitakse päringuid, kui meie teenuseid kasutatakse. 

Nõusoleku avaldus

Kasutades meie pakutavaid vorme, nõustute sellega, et me kogume Teie poolt edastatavaid isikuandmeid ja töötleme seda vastavalt käesolevale andmekaitsepoliitikale. Võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta, esitades meile asjakohase avalduse. Pidage meeles, et meie nõusolekut ei saa enam kasutada. Tühistamiseks kasutage ülaltoodud kontaktide vorme (sellisel juhul palun märkige oma nimi, e-posti aadress ja postiaadress).

5. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Me töötleme isikuandmeid, mis on vajalikud seaduslikuks muutmiseks, teostamiseks või töötlemiseks, kasutades meie artikli 6 lõike 1b GDPR-i kui meie õiguslikku alust. Kui kasutame andmetöötluse osana väliseid teenusepakkujaid, on töötlemise õiguslik alus GDPR artikkel 28.

Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid ainult järgmistel eesmärkidel:

Andmetöötluse eesmärk
Andmetöötluse õiguslik alus ("miks on vajalik andmete töötlemine")
kui kontakt on tehtud ja vastava kirjavahetuse korral vastavalt teie nõusolekule
Teie taotlusega tegelemine ja teile vajalike täiendavate nõuannete saamine vastavalt teie nõusolekule

meie uudiskirja saatmine, tellimisteenus
vastavalt teie nõusolekule

tagamaks, et meie veebisait esitatakse teile kõige tõhusamal ja huvitavamal viisil (nt anonüümse hinnangu abil)
õigustatud huvide põhjal
meie teenuste tehniliseks rakendamiseks õigustatud huvide põhjal

registreerimine Weleda kasutajatena; osaledes toote ülevaates
vastavalt teie nõusolekule
võistlustel osalemine vastavalt teie nõusolekule
   

 

6. Kogutud ja töödeldud isikuandmed

Teie isikuandmeid kogume ja töötleme ainult siis, kui see on teie poolt teile teadmiste abil vabatahtlik, nt täites vorme või saates e-kirju. See hõlmab algselt järgmisi esitatud vorme:

Üldine kontaktinfo:

 • Aadressi vorm
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress
 • Tänav
 • Maja number
 • Postiindeks
 • Linn
 • Päring
 • Sõnum

Weleda uudiskiri:

 • aadressi vorm
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • E.posti aadress

Weleda tellimusteenus:

 • Aadressi vorm
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress
 • Tänav
 • Maja number
 • Postiindeks
 • Linn

Weleda kasutajakonto:

 • Aadressi vorm
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • E-posti aadress
 • Parool

Weleda kogemuste keskus / üritused

 • Kuupäev
 • Inimeste arv
 • Ettevõte
 • Aadressi vorm
 • Pealkiri
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Lisamine
 • Telefoninumber
 • E-posti aadress
 • Tänav
 • Maja number
 • Postiindeks
 • Linn
 • Märkused


Palun märgi kohustuslikud väljad *

Teie edastatud isiklikud andmed ja nende sisu jäävad ainult meie ja meie sidusettevõtjate hulka. Me säilitame ja töötleme teie andmeid ainult punktis 5 nimetatud eesmärkidel. Kõik kasutusalad, mis ületavad märgitud eesmärgi, nõuavad teie selgesõnalist nõusolekut. Sama kehtib ka teie andmete edastamise ja edastamise kohta kolmandatele isikutele.

7. Üldised logifailid

Päringuarvuti (IP-aadress) ühenduse andmed, milline meie külastatud lehti, teie külastuse kuupäev ja kestus, kasutatud brauseri ja operatsioonisüsteemi tüübi identifitseerimisandmed, veebisait, kust meid külastate, ja edukas juurdepääs protokollifailides (logifailid) veebiserveri poolt ajutiselt salvestatud failid. Veebilehtede tehniline haldamine ja anonüümne statistiliste andmete kogumine võimaldab hinnata Weleda teenuse kättesaadavust ja hindamist, mille eesmärk on parandada meie ettevõtte andmekaitset ja andmete turvalisust, et lõpuks tagada meie poolt töödeldavate isikuandmete optimaalne kaitse.

Serveri logifaili andmed salvestatakse eraldi kõigist teie isikuandmetest, mille sisestate analüütilisel eesmärgil 12 kuu jooksul enne kustutamist.

8. Küpsised

Me kasutame küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, et pakkuda teile individuaalset veebikogemust. Palun vaadake meie küpsiste ülevaatust. Lisateavet selle kohta, kuidas Weleda kasutab küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid. 

9. Sotsiaalmeedia pistikprogrammid

Sellel veebisaidil on integreeritud sotsiaalmeedia / ühiskasutuse funktsioonid. Veel lehtede kasutajate kaitsmiseks otsustas Weleda Shariffi skripti kasutada.
Weleda ei salvesta ühtegi isikuandmeid sotsiaalsete pistikprogrammide ega nende enda kasutamise kaudu. Et vältida andmete edastamist teie teenuseosutajatele USA-s ilma teie teadmata, kasutab Weleda seda, mida nimetatakse Shariffi lahenduseks. See lahendus tagab, et individuaalsete sotsiaalsete pistikprogrammide pakkujatele ei edastata isikuandmeid, kui alustad selle veebisaidi külastamist. Andmeid saab teenusepakkujale üle kanda ja seal salvestada, kui klõpsate ühte sotsiaalseid pluginaid.
Lisateavet Shariffi lahenduse kohta saate oma teenusepakkuja Heise Medien GmbH & Co. KG veebisaitidelt: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz -2467514.html

10. Uudiskiri

Kui registreerite e-posti uudiskirja saamiseks, nõuab Weleda teie aadressi, nime ja e-posti aadressi, millele uudiskiri tuleks saata. Kõik muu teave esitatakse vabatahtlikult ja seda kasutatakse teie isiklikuks aadressiks ning uudiskirja isikupärasemaks muutmiseks ja e-posti aadressi päringutele vastamiseks.

Kui registreerute selle veebisaidi uudiskirja saamiseks, kasutab Weleda andmeid, mille olete sisestanud ainult selleks otstarbeks, või teavitama sellest asjaomast teenust või selle registreerimist puudutavaid asjaolusid. Weidel edastab need andmed kolmanda osapoole pakkujale APSIS uudiskirja saatmise juhtimiseks ja rakendamiseks. Weleda on sõlminud tellimuste töötlemise protseduuri lepingu, milleks on tema e-posti turundusteenuse pakkuja APSIS. See tagab, et nimetatud teenusepakkuja järgib igakülgselt Saksamaa andmekaitseseaduse rangeid spetsifikatsioone uudiskirja saatmise haldamisel ja rakendamisel. See tagab ka, et teie andmeid hoitakse ainult ELis kaitstud kõrge tasemega. Teie andmeid ei salvestata väljaspool ELi asuvatel serveritel.

Uudiskirja saamiseks on vaja kehtiv e-posti aadress. Samuti salvestatakse uudiskirjaga registreeritavat IP-aadressi ja uudiskirja tellitud kuupäeva. Need andmed on tõendiks Weleda väärkasutuse korral, kui uudiskirjas on registreeritud tundmatu e-posti aadress. Selle tagamiseks, et kolmanda osapoole Weleda postiloendisse ei sisestata ebaõnnestunud e-posti aadressi, järgib Weleda kahekordse valiku menetlust. Selles toimingus saadetakse teile saadetud e-posti aadressile kinnituskiri, kui olete registreerunud. Alles siis, kui olete oma registreeringu kinnitanud, klõpsates e-posti lingil, saadate seejärel soovitud e-posti uudiskirja. Selle protseduuri osana salvestatakse uudiskirja tellimine, kinnitusmeili edastamine ja registreerimistaotluse saamine.

Võite igal ajal oma nõusoleku andmete säilitamiseks, oma e-posti aadressi ja selle kasutamiseks uudiskirja edastamiseks tulevikus mõjutaks. Weleda pakub linki, mida saate kasutada igasuguses uudiskirjas. Samuti võite oma tagasivõtmistaotluse saata kirjalikult kontaktidele, mis on loetletud trükis.

11. Toote tagaside

Sellel veebilehel saate vaadata kosmeetikatoodete tooteid. Tagasiside jäetakse täisnime ja perekonnanime esimese tähe all. Seetõttu peate kasutama oma kasutajanime ja / või sisselogimist oma eesnime ja perekonnanime ning oma e-posti aadressi. Täieliku eesnimi ja teie perekonnanime tähesuuruses olev pseudonüüm lisatakse kasutaja a tagasisidele ja sellega seotud identifitseerimisandmed on teada ainult administraatorile.

12. Weleda toodete testija

Kui olete valitud Weleda'i toote testerina, salvestate teie postiaadressi, samuti teie ees- ja perekonnanimed. Kasutame teie postiaadressi, et saata testitav toode. 

13. Facebooki kasutajamäng

Isiklikud andmed salvestatakse võistluste ajaks auhindade saatmiseks. Kui võistlus on lõppenud, kustutatakse andmed. Mõnes üksikjuhtumis edastatakse andmed välistele teenusepakkujatele (kuller). Osaleja võib oma nõusoleku säilitamiseks igal ajal tagasi võtta, pöördudes [email protected] poole ja seeläbi oma osaluse tagasi võtta.

Osaleja nõustub ka sellega, et asjaomaste võistluste korral võib fotode või toodete arvustuste üleslaadimine täisnimega ja nende perekonnanime esimene täht võidakse avaldada koos võistlusega ja auhinnaga, mis on meie heakskiiduga heaks kiidetud, Weleda'l veebilehe või Weleda Facebook või Instagram kontol. Osaleja ise vastutab üleslaaditud fotode õiguspärasuse eest, eriti seoses piltide õigustega. Weleda jätab endale õiguse mitte kinnitada fotod või tekst, mille sisu on ilmselgelt ebaseaduslik (neid pilte ei avalikustata )

14. Kolmanda osapoole sisu ja teenuste integreerimine

Meie veebisait kasutab teiste teenusepakkujate sisu ja teenuseid. Need hõlmavad näiteks Google Mapsi ja YouTube'i pakutavaid kaarte ja videoid. IP-aadress tuleb edastada, et tagada nende andmete juurde pääsemine ja kuvamine kasutaja brauseris. Seetõttu kasutavad teenusepakkujad (edaspidi "kolmanda osapoole pakkujad") kasutaja IP-aadressi.
Kuigi me püüame ainult kolmandate osapoolte pakkujate kasutamist, mis vajavad ainult sisu esitamiseks IP-aadressi, ei mõjuta meid, kas IP-aadressi saab salvestada. See protsess võib toimuda ka statistilistel eesmärkidel. Kui me teame, et IP-aadress on salvestatud, teavitame teid sellest.

Google Analyticsi kasutamine

Sellel veebilehel kasutatakse Google Inc.'i veebianalüütikuteenust Google Analytics, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Google Analytics kasutab ka küpsiseid, st teie arvutisse salvestatud tekstifaile ja võimaldab veebisaidi kasutamise analüüsi. Küpsise poolt selle veebisaidi kasutamisel saadud teave edastatakse tavaliselt USA-le Google'i serverisse ja salvestatakse seal.

IP anonymisatsioon aktiveeritakse meie veebisaidil, mis tähendab, et Google'i lüheneb teie IP-aadress Google'i kaudu Euroopa Liidu liikmesriikides või muudes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Täielik IP-aadress edastatakse ainult Google'i serverisse USA-s ja lühendatakse erandjuhtudel. Nendel erandlikel juhtudel, vastavalt GDPR artikli 6 lõikele 1, põhineb see töötlemine õigustatud huvil kasutajate käitumise statistilise analüüsi jaoks optimeerimise ja turunduseesmärkidel.

Google kasutab seda teavet meie kontol, et hinnata teie veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaitide toimingutega ning pakkuda veebilehtede haldajana seotud lisateenuseid, mis on seotud veebilehe kasutamisega ja Interneti-kasutamisega. Teie brauseri poolt Google Analyticsis edastatav IP-aadress ei ühti teiste Google'i andmetega.
Küpsiste säilitamise vältimiseks saate oma brauseri tarkvaras asjakohaseid sätteid kasutada; aga palun pidage meeles, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik kõiki selle veebisaidi funktsioone täielikult kasutada.

Võite ka takistada küpsise poolt väljavõetud andmete kogumist teie veebisaidi (sh teie IP-aadressi) kasutamisest Google'is ja nende töötlemist Google'ile, laadides alla ja installides brauseri pistikprogrammi järgmisel lingil : Google'i brauseri pistikprogramm.

Google LLC, mille peakontor asub USA-s, on sertifitseeritav USA-Euroopa privaatskaalu andmekaitse raamistikule, mis tagab EL-i andmekaitse taseme vastavuse.
Lisateavet selle kohta, kuidas kasutajate andmeid Google Analyticsis kasutatakse, vaadake Google Analyticsi andmeid
Google'i privaatsuseeskirjad leiate aadressilt Google'i privaatsuseeskirjad


DoubleClicki kasutamine

See veebisait kasutab Google'i Interneti-turunduse tööriista DoubleClick, mida haldab Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("DoubleClick").
DoubleClick kasutab küpsiseid, et paigutada kasutajale asjakohaseid reklaame, parandada kampaania toimivuse aruandeid või takistada kasutajatel sama reklaame uuesti ja uuesti näha. Google kasutab küpsise ID-d, et salvestada, milliseid reklaame millesse brauserisse pannakse, ja seetõttu võivad nad neid korduvalt kuvada. Töötlemine põhineb meie õigustatud huvil meie veebisaidi optimaalse turunduse vastu kooskõlas GDPR artikli 6 lõikega 1f.

DoubleClick saab küpsiste ID-d kasutada, et salvestada reklaamipäringutega seotud konversioone. See juhtub siis, kui kasutaja näeb DoubleClicki reklaami ja kasutab seejärel sama brauserit, et pääseda juurde reklaamija veebisaidile ja osta sellest midagi. Google'i sõnul ei sisalda DoubleClicki küpsised mingeid isiklikke andmeid.
Kasutatava turundusmeetodi tõttu moodustab teie brauser automaatselt otseühenduse Google'i serveriga. Me ei mõjuta Google'i abil selle tööriista abil kogutavate andmete ulatust ja edasist kasutamist ning teavitame sellest sellest, mida me teame. DoubleClicki integreerimine annab Google'ile teada, et olete kasutanud oma veebisaidi asjakohast osa või klõpsanud mõnel meie reklaamil. Kui olete Google'i teenusega registreeritud, võib Google külastada oma kontot. Isegi kui te ei ole Google'is registreeritud ja / või pole sisse loginud, võib teenusepakkuja ikkagi oma IP-aadressi teada saada ja seda salvestada.

Kui soovite selle jälgimisprotsessi loobuda, saate deaktiveerida küpsised konversioonide jälgimiseks, kohandades brauseri seadeid, et blokeerida dünaamikast www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads küpsised. Kui kustutate oma küpsised, kustutatakse see seade. Teise võimalusena saate teada saada küpsiste kasutamise kohta Digital Advertising Allianceilt aadressil www.aboutads.info ja kohandada oma seadeid vastavalt. Lõpuks saate oma brauseri seadeid kohandada nii, et teid teavitatakse küpsiste kasutamise ajal ja saate otsustada, kas neid aktsepteerida individuaalselt, olenemata sellest, kas neid teatud juhtudel nõustuda või kas üldse neist loobuda. Kui keeldute küpsiste vastuvõtmisest, võib meie veebisaidi funktsioon olla piiratud.

Google LLC, mille peakontor asub USA-s, on sertifitseeritav USA-Euroopa privaatskaalu andmekaitse raamistikule, mis tagab EL-i andmekaitse taseme vastavuse.
Lisateabe saamiseks DoubleClicki kohta leiate Google'i andmekaitse sätetest aadressilt www.google.de/policies/privacy.

Google'i reCaptcha kasutamine

Sellel veebilehel kasutatakse ka Google LLC'i poolt pakutavat funktsiooni reCAPTCHA, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). See funktsioon teenib kõigepealt otsustamist, kas füüsiline isik saab sisestada või valesti mehaanilise ja automaatse töötlemise abil. Teenus hõlmab Google'i saatmist IP-aadressi ja mis tahes täiendavaid andmeid, mida Google vajab reCAPTCHA teenusele, ja vastavalt GDPR artikli 6 lõikele 1f põhineb meie õigustatud huvil Interneti-tegevuses individuaalse kavatsuse kindlakstegemisel ja väärkasutuse ja rämpsposti vältimisel.

Google LLC, mille peakontor asub USA-s, on sertifitseeritav USA-Euroopa privaatskaalu andmekaitse raamistikule, mis tagab EL-i andmekaitse taseme vastavuse.
Lisateavet Google reCAPTCHA ja Google'i privaatsuseeskirjade kohta leiate aadressilt www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Google Mapsi kasutamine

Sellel veebilehel kasutatakse ka Google LLC'i poolt pakutavat Google Mapsi (API), 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Maps on veebiteenus, mis kuvab interaktiivseid kaarte, et kuvada geograafilise teabe visuaalsed kujutised. Seda teenust kasutatakse, et näidata oma asukohta ja lihtsustada meiega tutvumist.

Kui pääsete juurde integreeritud Google Mapsi alamlehtedele, meie veebisaidi (nt teie IP-aadressi) kasutamise teave saadetakse Ameerika Ühendriikide Google'i serveritele ja salvestatakse seal. See leiab aset olenemata sellest, kas olete sisse loginud Google'i poolt antud kasutajakontole või teil pole kasutajakontot. Kui olete Google'isse sisse logitud, on teie andmed otse teie kontole määratud. Kui te ei soovi, et see määratakse teie Google'i profiilile, peate enne nupu aktiveerimist välja logima. Google salvestab teie andmed (isegi kasutajatele, kes ei ole sisse logitud) kasutusprofiilidena ja neid hinnatakse. Iga selline hindamine toimub vastavalt GDPR artikli 6 lõikele 1f, mis põhineb Google'i õigustatud huvil veebisaidi isikupärastatud reklaami, turu-uuringute ja / või vajadustepõhise disaini loomisel. Teil on õigus nende kasutusprofiilide loomise vastu. Selle õiguse kasutamiseks peate pöörduma Google'i poole.

Google LLC, mille peakontor asub USA-s, on sertifitseeritav USA-Euroopa privaatskaalu andmekaitse raamistikule, mis tagab EL-i andmekaitse taseme vastavuse.
Kui te ei nõustu, et teie andmed edastatakse Google'ile tulevikus koos Google Mapsi kasutamisega, saate Google Mapsi veebiteenuse täielikult välja lülitada, lülitades brauseris välja JavaScripti rakenduse. Sellel saidil Google Mapsi ja kaardi kuvamist ei saa enam kasutada.


Google'i kasutustingimusi saate vaadata aadressil www.google.de/intl/en/policies/terms/regional. Google Mapsi lisatingimusi leiate aadressilt www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html.
Üksikasjalikku teavet andmekaitse kohta seoses Google Mapsi kasutamisega leiab Google'i veebisaidilt (Google'i privaatsuseeskirjadest): www.google.de/intl/en/policies/privacy

Suunatud tööriistade kasutamine

Meie veebisaidil https://www.weleda.ee/ kasutame seda, mida nimetatakse ümberlükkamistehnoloogiaks. Me kasutame teisaldamist, et liigitada veebilehtede kasutajad kasutajagruppidesse. Sõltuvalt kasutajarühmadest teavitame me seejärel veebisaitide külastajaid teistelt veebisaitidelt või rakendustesse, kus on meie toodete ja teenuste isikupärastatud reklaamid.
Selleks kasutame järgmisi tooteid, mis pakuvad meile teenusepakkujad:
"Facebooki kohandatud vaatajaskond" / "Facebooki piksel" / "Google'i AdWordsi kasutajate loendid" / "Google'i dünaamiline uuesti turundamine"


Facebooki klientide vaatajaskond ja Facebooki piksel

Facebooki kohandatud sihtrühm ja Facebooki piksel on Facebook Ireland Ltd.i tooted, Hanoveri Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Iirimaa ("Facebook"). Meie veebisait kasutab Facebooki Facebooki pikslit, mis loob otseühenduse Facebooki serveritega. See, et olete külastanud meie veebilehte, edastatakse seetõttu Facebooki serverisse. Facebook määrab selle teabe oma isiklikule Facebooki kasutajakontole, kui teil on selline konto ja olete selle sisse loginud. Kui külastate muid veebisaite, mis kasutavad Facebooki kohandatud vaatajaskonda / Facebooki pikslit, on see teave seotud ka teie kasutajakontoga. Kuid me ei näe, milliseid teisi veebisaite külastate. Kui te ei ole Facebooki kasutaja või kui te ei ole meie veebisaidile külastanud Facebooki sisse logitud, ei ole teie veebisaidi külastamine määratud Facebooki kasutajakontole.

Lisateavet Facebooki privaatsuse kaitse kohta leiate aadressilt www.facebook.com/about/privacy. Eelkõige saate hallata sisu ja informatsiooni, mida olete oma Facebooki kaudu Facebooki vahendusel aktiivsete töölogogide tööriista kaudu jaganud, või laadige see oma tööriistaga "Laadige oma andmed" alla Facebookist.

Google AdWordsi kasutajate loendid ja Google Dynamic uuesti turundamine

Google AdWordsi kasutajate loendid ja Google Dynamic uuesti turundamine on Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa (edaspidi "Google") tooted. Meie veebileht kasutab Google'i poolt pakutavat pikslit, mis loob otseühenduse Google'i serveritega. See, et olete külastanud meie veebilehte, edastatakse seetõttu Google'i serverile. Google lingib selle teabe ühele ID-le, mis on salvestatud teie lõppseadmesse küpsise kujul või mida pakub teie lõppseade (nutitelefonides reklaamnimi). Kui külastate teisi veebisaite, mis kasutavad ka Google AdWordsi kasutajate loendeid / Google Dynamic uuesti turundamist, on need seotud ka teie ühe ID-ga. Kuid me ei näe, milliseid teisi veebisaite külastate.

Opt-out

Te võite ükskõik millisel ajal ühe või mitme tööriista jaoks oma veebisaidil uuesti sihtimisega tööriistade kasutamisest loobuda.
Palun kasutage seda küpsiseeelistusi.

Iga tööriista jaoks salvestab teie lõppseadmes loobumise küpsise, mis kehtib piiramatu aja jooksul. Kui kasutate mitmesuguste lõppseadmetega meie veebilehte, peate iga lõppseadme jaoks loobuma ülemineku tööriistade kasutamisest, kuna me ei saa üksikutele külastajatele määrata mitu lõppseadet. Loobudes peate peatama kirjeldatud pikslite integreerimise ja ei toimu Facebookis ega Google'is andmevahetust.
Samuti saate individuaalset reklaamimist desaktiveerida otse reklaamivõrgustikega. Lisateabe saamiseks külastage otse Google'i ja Facebooki veebisaite.

Olapic'i kasutamine
Me kasutame seda lehekülge kasutaja loodud sisu kuvamiseks Olapic. Lisateabe saamiseks vt Olapic'i üldised äritingimused: tos.olapic.com/weleda-de

15. Andmete turvalisus

Kahjuks ei ole teabe edastamine Internetis kunagi 100% turvaline, mistõttu me ei saa tagada meie veebisaidile interneti kaudu edastatud andmete turvalisust.
Kuid me kasutame tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta meie veebisaiti oma andmete kadumise, hävitamise, juurdepääsu, muutmise või levitamise eest volitamata isikute poolt.
Eriti edastame teie isikuandmed krüptitud kujul. Sellel eesmärgil kasutatakse kodeerimissüsteemi SSL / TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security). Meie turvameetmeid arendatakse pidevalt vastavalt tehnoloogia arengule.

16. Isikute õigused

Kui teid peetakse GDPR artikli 4 lõike 1 kohaselt asutatud andmesubjektiks, on teil GDPR-i kohaselt teie isikuandmete töötlemisel järgmised õigused. Alljärgnevate õiguste õiguslik tekst on kättesaadav aadressil:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf

Õigus kinnitusele ja juurde pääseda

Vastavalt GDPR artikli 15 tingimustele on teil õigus nõuda kinnitust selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse, et igal ajal ja tasuta saaksite juurdepääsu vastutava töötleja poolt teie poolt salvestatud isikuandmetele ja saada selle koopia.

Õigus parandada

Vastavalt GDPR artikli 16 tingimustele on teil õigus nõuda ilma põhjendamatu viivituseta parandamist teiega seotud ebaõigete isikuandmete kohta. Arvestades töötlemise eesmärke, on teil ka õigus saada mittetäielikud isikuandmed - sealhulgas täiendava avalduse esitamise teel.

Õigus kustutada

Vastavalt GDPR artikli 17 tingimustele on teil õigus nõuda [sic], et teiega seotud isikuandmeid tuleb põhjendamatult viivitada, esitades GDPR-i artiklis 17 ühe põhjuse, ja töötlemine pole vajalik.

Õigus töötlemise piiramisele
Vastavalt GDPR artikli 18 tingimustele on teil õigus taotleda töötlemise piiramist, kui kohaldatakse mõnda GDPR artiklis 18 sätestatud tingimust.

Õigus andmete ülekandmisele


Vastavalt GDPR artikli 20 tingimustele on teil õigus saada Teie kohta isikuandmeid, mille olete meile meile andnud struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning teil on õigus nimetatud andmed edastada Teine vastutav töötleja takistab meid, lisades GDPR artiklisse 20 täiendavaid tingimusi.

Õigus nõusolekut tühistada
Teil on õigus igal ajal kehtivate andmetega isikuandmete töötlemisel väljastatud nõusoleku tagasi võtta. Lisateabe saamiseks pöörduge eelpool toodud kontaktandmete poole.

Õigus esitada vastuväiteid
Vastavalt GDPR artikli 21 tingimustele on teil õigus igal ajal esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemise kohta. Kui tõhusa vastuväite tingimused on täidetud, ei ole meil enam andmeid töödelda.

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele
Hoolimata mis tahes muudest haldus- või kohtumenetluste lahendamisest, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eriti liikmesriigis, kus te elate, kus te töötate või kus kahtlustatav rikkumine toimus, kui usute, et teiega seotud isikuandmete töötlemine rikub GDPR-i spetsifikatsioone.

17. Teie isikuandmete edastamine

Teie isikuandmed edastatakse järgmiselt.
Veebisaidi haldab väline teenusepakkuja Saksamaal. See on vajalik veebisaidi toimimiseks ja olemasoleva kasutuslepingu õigustamiseks, täitmiseks ja rakendamiseks ning võib ilmneda ka ilma teie nõusolekuta.
Andmeid edastatakse ka siis, kui meil on õigus või kohustus andmete edastamiseks õigusnormide ja / või ametiasutuste või kohtumenetluste tulemusena. See võib hõlmata eelkõige avalikustamist kriminaalmenetluse, erakorralise seisukorra või intellektuaalomandi õiguste rakendamiseks.

Kui teie andmed edastatakse teenusepakkujale vajalikul määral, on neil juurdepääs teie isikuandmetele ainult nende ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses. Need teenusepakkujad on kohustatud teie isikuandmeid käsitlema kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseadustega, eriti GDPR-iga.

Peale eespool nimetatud asjaolude ei edasta me teie andmeid kolmandatele isikutele ilma teie nõusolekuta. Eelkõige ei edasta me isikuandmeid kolmanda riigi või rahvusvahelise organisatsiooni üksusele.

18. Isikuandmete säilitamise aeg

Ladustamisperioodi puhul kustume isikuandmeid niipea, kui selle säilitamine ei ole enam esialgse eesmärgi täitmiseks vajalik, ja kõik kohustuslikud säilitamisperioodid ei ole enam kehtivad. Seadusjärgsed säilitamisajad on isikuandmete säilitamise lõpliku kestuse lõplik kriteerium. Kui ajavahemik on aegunud, kustutatakse asjakohased andmed rutiinsetel alustel. Kui säilitamisajad kehtivad, piiratakse andmete töötlemisega töötlemist.

19. Märkus isikuandmete esitamise kohta andmesubjekti poolt

Tahaksime kasutada võimalust, et teavitada teid sellest, et isikuandmete esitamine on teatud tingimustel (nt maksete andmed tasuliste teenuste eest tasumiseks) nõutav õiguslik või kui see võib tuleneda lepingulistest kokkulepetest. Veebisaidil pakutavate teenuste täieliku ärakasutamise eesmärgil peate registreerimise kaudu sõlmima meile (kasutustingimused) asjakohase kasutuslepingu. Selle lepingu täitmiseks peate andma meile teatud isikuandmed (nt kasutajanimi, e-posti aadress), mida me töötleme selle lepingu täitmise osana. Kui te ei edasta (edastate) neid isikuandmeid, see muudaks teiega kokkuleppe sõlmimise võimatuks või kui pakutakse vaid mõnda, ei saaks meie teenuseid täielikult pakkuda.

20. Referentsid ja lingid

Kui külastate veebisaite, millele meie veebisaidil viidatakse, võidakse teil paluda uuesti sisestada sellised andmed nagu teie nimi, aadress, e-posti aadress, brauseri omadused jne. See andmekaitsepoliitika ei reguleeri isikuandmete kogumist, avalikustamist ega käsitlemist kolmandad osapooled.

Kolmandate osapoolte pakkujad võivad isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja kasutamisel oma isiklikke sätteid kehtestada. Kolmandate osapoolte veebilehtede külastamisel soovitame teil enne isikuandmete sisestamist teada saada oma isikuandmete töötlemise praktikast.

21. Muudatused andmekaitsepoliitikas

Me arendame pidevalt oma veebisaiti, et saaksime teile pakkuda paremat teenust. Me hoiame selle andmekaitsepoliitika ajakohasena alati ja kohandame seda vajaduse korral.
Loomulikult teavitame teid õigeaegselt kõikidest muudatustest käesolevas andmekaitsepoliitikas. Me võime seda näiteks teha, saates e-kirja teie esitatud e-posti aadressile. Kui teil nõutakse andmast täiendavat nõusolekut teie andmete käitlemise kohta, võime muidugi seda saada enne, kui sellised muudatused jõustuvad.
Teil on võimalik igal ajal veebis juurdepääsu meie andmekaitse sätete uusimale versioonile veebisaidil www.weleda.xy / privacy policy.

22. Andmekaitseametnik

Kui teil on küsimusi andmekaitseseaduse kohta, võtke palun ühendust meie andmekaitseametnikuga.
Frend Trade OÜ

E-post: [email protected]

Kuupäev: 18.04.2018

23. Nõusoleku tööriist OneTrust

Kasutame nõusolekutööriistana OneTrusti. Selle andmekaitsehaldustarkvaraga pakume teile võimalust anda nõusolek küpsiste säilitamiseks seadusega kooskõlas olevas korras ning tagada nõusoleku tagasivõtmine. Lisaks dokumenteeritakse nõusolek juriidiliseks tõendiks ja küpsiste seadistamine on tehniliselt kontrollitud. Sel eesmärgil kasutatakse küpsiseid, mis salvestavad teie küpsiste seaded meie veebisaitidele. Seega võivad teie küpsiste seaded meie platvorme uuesti külastades säilitada, kui te küpsiseid eelnevalt ei kustuta. Saate oma seadeid igal ajal kohandada.
Tarkvara haldab OneTrust tarkvarana pilveteenusena.

Töötlemisettevõte:
OneTrust Technology Limited
82 St. John Street, London
Inglismaa, EC 1M 4JN

Töötleva ettevõtte privaatsusteave:
Allpool on töötleva ettevõtte andmekaitseametniku e-posti aadress.[email protected] 

Andmetöötluse eesmärgid OneTrust:
- Küpsiste kasutamisega nõustumise võimaluse pakkumine,
- selle nõusoleku dokumenteerimiseks
– tagada nõusoleku tagasivõtmine ja
- küpsiste seadistamise kontrollimiseks

Andmed kogutud OneTrust.
- IP-aadress: DSGVO-ga ühilduva küpsise tööriistariba tehniline edastamine. Ei salvestata.
- Pseudoanonüümne brauseri ID: antud/väljavõetud nõusolekute säilitamine gruppide/lahenduste kaupa koos muudatuse aja äranäitamisega, et oleks võimalik antud nõusolekut õiguslikult tõendada.
- Nõusoleku korral salvestatakse ka teave brauseri, riigi, seadme tüübi kohta.

Õiguslik alus:
Isikuandmete töötlemise nõutav õiguslik alus on järgmine:
Art. 6 lõige. 1 p. 1 lit. GDPR (nõusolek).

Nõutav õiguslik alus küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamiseks selle tööriista jaoks:
Art. 25 lõige. 2 TTDSG (tehniliselt vajalik).

Töötlemise koht:
Euroopa Liit

Säilitusperioodi küpsis:
1 aasta

Andmete säilitamise periood:
1 aasta

Andmete saaja:
OneTrust Technology Limited

Ülekanne kolmandatesse riikidesse:
Ülemaailmne

Lisainformatsioon:
Klõpsake siin, et lugeda andmetöötleja privaatsuspoliitikat ja küsida vajadusel lisateavet. https://www.onetrust.de/datenschutzerklaerung/ 

Kui soovite vastuväiteid esitada, klõpsake selle lehe jaotises "Küpsised" nuppu "Küpsiseseaded".